POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest IGMAR S. C.
IZABELA WITAS-WALCZAK, KATARZYNA PODKOWA, ul.Jana Kasprowicza 23 43-502
Czechowice-Dziedzice, NIP 6521172540

2. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w oddziale firmy ul. Jana
Kasprowicza 23 43-502 Czechowice-Dziedzice, pod numerem telefonu: 32 737 49 69,
lub adresem e-mail:

3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail lub
pod nr.tel. +48 667632020

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w
celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.

6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące organy i podmioty
publiczne :Poczta Polska, firmy kurierskie, kancelaria podatkowa, podmiot
świadczący usługi w ramach wykonywania obsługi informatycznej.

7. Posiada Pan/Pani prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. usunięcia swoich danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. przenoszenia swoich danych osobowych,
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21
RODO.
Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy
uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia współpracy
sprzedażowej .W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych jest brak
możliwości sprzedaży i wysyłki produktu.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego
zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.

Polityka prywatności i Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM-www.igmar-firany.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym
www.igmar-firany.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez IGMAR S.C. IZABELA WITAS-WALCZAK, KATARZYNA PODKOWA  ul. Jana Kasprowicza 23,  43-502
Czechowice-Dziedzice, Polska NIP 6521172540
2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
1. Serwis: serwis internetowy https://www.igmar-firany.pl/
2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
Właściciel: IGMAR S.C. MARIA WITAS, IZABELA WITAS-WALCZAK,KATARZYNA PODKOWA
3. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu
końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron
internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu
internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu
końcowym oraz numer;
3. Celem Polityki jest w szczególności:
1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w
Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym
standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do
niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez
Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze
zm.);
2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
2017.1219 t.j. ze zm.);
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z
4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami
prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na
podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki
uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.

2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i
innych osób, których dane dotyczą;
2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których
są przetwarzane;
4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są
przetwarzane;
6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów
przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych,
technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel
zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie
przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z
funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane
Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane
dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym
przysługuje:
1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania,
prostowania, usuwania;
4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem
ochrony swoich praw.
6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez
profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań
Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do
Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika).
Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten
może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: pracownia@igmarfirany.
pl
7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie
upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i
wyłącznie na polecenie Właściciela.

§ 3. Cookies

1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której
korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie
dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby
zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane
jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
2. Cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie
urządzenia końcowego Użytkownika,
3. tworzenia statystyk,
4. utrzymania sesji Użytkownika,
5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z
Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i
bezproblemową nawigację.
5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela,
oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do
przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne
przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać
w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies
bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach
dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia
cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować
utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie
będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z
zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu
końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne
zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują
zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu
zainstalowanym w tym urządzeniu.
10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii
stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem
25.05.2018r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Od sierpnia 2021 r. wszelkich informacji odnośnie ochrony danych udziela Inspektor Ochrony
Danych:

Agnieszka Sutor
ul. Uchylany 82
43-430 Pierściec
e-mail:
tel.+48 667 632 020